بیماری

بیماری

بیماری هایی که بسیار برای ما و عزیران ما خطرناک هستند مانند :

آنفلونزا ، شکستگی ، سرطان ، و …

 

80704347-4391627

alzaimer_2141

asthma