تعریف خرافه

تعریف خرافه

خرافه در المیزان:

 

آرا و عقایدی که انسان برای خود انتخاب می کند یا فقط در حیطه فکر و اعتقادات مثل ریاضیات و علوم ماوراء و یا افکاری است که سر و کارش مستقیما با عمل است مثل مسائل مربوط به خوبی و بدی اعمال و همچنین تاثیر این اعمال  راه تشخیص صحیح در قسم اول پیروی از علم و یقین مبتنی بر برهان یا حسی است و در قسم دوم تجربه است.
با این تعریف و توضیح ، خرافه در قسم اول یعنی اعتقاد به آنچه نمی دانیم خیر است یا شر و در قسم اول خرافه یعنی اعتقاد به آنچه علم به حقانیتش نداریم .