حجب

حجب

به ‌جز حرزها، آیات و ادعیه و اذكارى نیز در كتابهاى حدیث و ادعیه آمده است كه آنها را «حُجُب» (جمعِ حجاب) یا «ادعیه حُجُب» یا «اَحْجِبه» و «احتجابات» خوانده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به ابن‌طاووس، ۱۴۱۴، ص ۳۵۴ـ۳۶۲؛ مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۹۱، ص ۳۷۲ـ۴۰۶). این عناوین از آیات ۴۵ و ۴۶ سوره اسراء و نیز از متون برخى از همین ادعیه گرفته شده‌اند. این حجابها دقیقاً كاركرد حرز را دارند و از این‌رو، به خواندن آنها، هنگامى كه بیم خطرى برود، سفارش شده است

(براى نمونه رجوع کنید به ابن‌طاووس، ۱۴۱۴، ص ۲۶۱، ۳۵۴ـ۳۶۲؛ مجلسى، ۱۴۰۳، ج ۹۱، ص۳۷۲ـ ۴۰۶).