حرز در لغت

حرز(ج احراز)در لغت به جایی می گویند که چنان محصور و محکم باشد که اگر کسی بدان وارد شود از گزند ها و خطرها مصون بماند (خلیل ابن احمد)؛