گشایش روزی

گشایش روزی

دعای گشایش روزی امیرالمومنین(علیه السلام)

 

ابن طاووس  نقل می کند:

از امیر المؤمنین علی (ع)روایت شده که فرموده اند هرکس بر او روزی اش تنگ شده باشد و راههای کسب معاش براو بسته شده باشد پس این دعا را در ورقی از پوست آهو یا در قطعه ای از پوست حیوانی دیگر بنویسد و آن را بر خود بیاویزد یا آن را در جامه ای بگرداند که می پوشد پس همیشه همراه خود نگاه داشته و آن را ازخود جدا ننماید؛خدای تعالی روزی او را وسیع می گرداند و بر او درهای خواسته هایش را می گشاید از جایی که آن را گمان نداشته باشد.

 

دکمه_خرید_محصول copy