راه حل قرآن

راه حل قرآن

راه حل قرآن در برابر خرافات:

 

قرآن دستور می دهد که آنچه خدا (مبدا هستی) نازل کرده است حق است و باید پیروی کرد چرا که او علم کامل به حقیقت (صحیح قسم اول) او علم کامل به آثار و حقیقت اعمال (صحیح در قسم دوم) دارد . پس بهترین راه تمسک به مبدا و خالق آفرینش که عالم به ذات کل اشیاء و حقایق است.
ص ۵۷۰ . ص ۶۴۷  . مباحثی در مورد خصوت و بحث طائر مطرح کرده است