روایاتی عجیب درباره چشم زخم

روزي حضرت رسول(ص) همراه با چند تن از صحابه از گورستاني عبور مي كردند، حضرت رسول(ص) فرمودند دو سوم مردگان و مدفونين اين گورستان به عمر طبيعي كه خداوند براي آنها مقدر كرده بود از دنيا نرفته اند و با چشم زخم از دنيا رفته اند. از امام صادق(ع) : اگر اين قبرها شكافته شود، هر آينه مي بينيد كه بيشتر مردگان به سبب چشم زخم مرده اند، زيرا چشم زخم حق است. آگاه باشيد كه پيامبر اكرم(ص) فرمودند: چشم زخم حق است پس هر كس از سيرت و صورت برادر مسلمانش خشنود شد، خدا را ياد كند، زيرا وقتي خداوند را به ياد آورد، ضرري به برادر مؤمنش نمي رسد. طبق روايات بسياري كه در كتاب هاي شيعه و اهل سنت آمده، رسول خدا(ص) دو فرزند خود حسن و حسين(ع) را به اين دعا تعويذ فرمود: «أعيذ كما بكلمات الله التامه و أسماء الله الحسني كلها عامه ، من شر السامه و الهامه و من شر كل عين لامه ، و من شر حاسد اذا حسد؛ شما را به كلمات تامه و اسماي حسناي خداوند از شر مرگ و حيوانات موذي و هر چشم بد و حسود آن گاه كه حسد ورزد مي سپارم». (تفسير نورالثقلين، ج ۵، ص ۴۰۰)و در روايت ديگري است كه اين گونه مي فرمود: اعيذ كما من عين العاين و نفس النافس؛ شما را پناه مي دهم از چشم چشم زن، و نفس نفس زن.