زلزله

زلزله

 

زلزه هایی مانند :

بم ، کرمانشاه ، کرمان و …

 

earthquake-tehran

News-635030842417928937

Earthquake-iran(4)

b1784

41504_282