آداب حرز برای کودک 5 ساله

آداب حرز برای کودک 5 ساله

اگر حرز برای کودک پنج ساله تهیه شود که بلد نیست نماز بخواند ان اداب ونماز قبل از استفاده انجام ندهد وفقط بر بازو ببند کافیست؟

پاسخ

خیر حتما باید نماز خوانده شود و باید نائب گرفته شود.