سه مصداق واضح خرافه پرستی درغرب

سه مصداق واضح خرافه پرستی درغرب

۱)
اینکه انسان اعتقاد پیدا کند به اینکه در ماوراء خبری نیست – همان طور که غرب به این سمت رفته است . از بزرگترین مصادیق خرافه پرستی است زیرا احتمال وجود عالم ماوراء برای اعتقاد پیدا نکردن به این اعتقاد در عدم وجود عالم ماوراء کافی است
۲)
غرب که قائل به رسیدن به کمال مادی اجتماعی است لابد از این است که کمال مادی بعضی از افراد را منحدم کند. دراین حال دادن وعده نام نیک و ماندن در صفحه تاریخ برای این انسان های محروم از بزرگترین خرافه های غرب است زیرا چه حیات و چه عزتی بعد از مرگ برای این افراد خواهد بود
۳)
این که کمال اجتماع کمال فرد است این حرف فقط زمانی است که کمال فرد بر کمال اجتماع منطبق باشد