شوری چشم (چشم زخم)، با عدل الهی و با اراده و قدرت خداوند، چگونه سازگار است؟

در پاسخ باید گفت که شوری چشم، نوعی قدرت روحی شخص و یک سبب غیرمادی است و مانند بسیاری از اسباب مادی، مثل قدرت بازو و زور پنجه، اثرگذاری خارجی دارد و سنت خدا و نظام علّی و معلولی بر این استوار است که ابزارهای مادی و قدرت های روحی و معنوی در جهان، دارای تأثیر باشند و همان گونه که قدرت مادی انسان ها در ضرر یا سود رساندن به دیگران منافاتی با عدالت و حکمت خداوند ندارد، قدرت غیرمادی آنان نیز منافاتی با این مسئله ندارد