علت موفق نبودن علما در محو خرافه

علت موفق نبودن علما در محو خرافه

علت موفق نبودن علما در محو خرافه

 

با تلاش فراوان علما و دانشمندان هنوز خرافه در شرق و غرب عالم رواج دارد زیرا از طرفی اکثریت انسان ها در آراء نظری و حقایق اعتقادی مجبور به تقلیداند و از سوی دیگر از احساسات و عواطف انسان هم خالی نیست.