نماز حرز امام جواد

نماز حرز امام جواد

سلام نماز حرز امام جواد دو تا دو رکعت است یا چهار رکعت جمعا؟

پاسخ:

۴ رکعت

 

 

 

دکمه_خرید_محصول copy