گشایش بخت(احزاب)

روایت اول

 

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله):

من قرأ هذه السورة وعلمها ما ملکت یمینه،من زوجة وغیرها،أعطی أمانا من عذاب القبر،من کتبها فی رق غزال وجعلها فی حق فی منزله کثرت الیه الخطاب وطلب منه التزویج لبناته وأخواته وسائر قرباته ورغب کل احد إلیه ولو کان صعلوکا فقیرا بإذن الله تعالی

 

ترجمه: کسی که این سوره 🔅(سوره احزاب)🔅 را بخواندوبه خانواده اش ودیگران بیاموزد از عذاب قبر در امان است.
کسی که آن را روی⚜پوست آهو⚜ بنویسد ودر ظرف مخصوصی قرار دهدو در خانه اش قرار دهد خواستگاران برای او زیاد می شوندواز او ازدواج برای دختران وخواهران وبقیه نزدیکانش طلب می کنند وهمه کس به او ترغیب می شود هرچندبی خانمان وفقیرباشد.

 

📚تفسیر برهان سوره احزاب

 

photo_۲۰۱۶-۰۸-۳۱_۲۳-۴۱-۱۹

 

روایت دوم

 

قال الصادق علیه السلام:
من کتبها فی رق ظبی وجعلها فی منزله جاءت الیه الخطاب فی منزله وطلب التزویج فی بناته وأخواته وجمیع أهله وأقربائه بإذن الله تعالی.

ترجمه:
کسی که آن 🔅(سوره احزاب)🔅 را روی 🔅پوست آهو🔅 بنویسد ودر خانه اش قرار دهد خواستگاران به سوی او درمنزلش می آیندو خواستگاری می شود از دخترانش وخواهرانش وهمه نزدیکان(مجرد)او به اذن خداوند متعال

📚تفسیر برهان سوره احزاب💥

 

 

اصل متن روایت در کتاب تفسیر البرهان

 

photo_۲۰۱۶-۰۹-۰۲_۱۷-۵۸-۱۹

کتاب تفسیر البرهان علامه سید هاشم بحرانی استاد شیخ حرعاملی

 

photo_۲۰۱۶-۰۹-۰۲_۱۸-۳۴-۰۰

محصول گشایش بخت

photo_2018-06-16_07-49-39

 

 

 

دکمه_خرید_محصول copy