ارتقاء مقام

ارتقاء مقام

گاهی اوقات بنده با بلا گناهانش پاک نمی شود (زیرا گناهی ندارد)بلکه با صبر در بلا مقامش ارتقاء پیدا میکند که این قسم در مورد انبیاء وائمه اطهار مخصوصا حضرت سیدالشهداء (ع) مصداق پیدا میکند.