توضیح بیشتر از حرز امام جواد

توضیح بیشتر از حرز امام جواد

حرز امام جواد یک یا دو خط است، اینی را که در تصاویر نشان چه حرزی است؟ اگر فقط حرز امام جواد بخواهیم و نه هیچ چیز دیگر، امکان تهیه آن هست؟

پاسخ:

این حرزی که موسسه تولید میکند حرز بلند و اصلی  حضرت جواد است

ان حرزی که شما میفرمایید حرز کوتاه امام جواد است