حرز در شریعت

بنا به تعالیم شریعت اسلام برخی نفوس شریر همانند جنیان کافر و شیاطین جنی و انسی در برخی افرادتأثیرات سوئی دارند. برای دفع این گونه تأثیرات در اسلام دستوراتی رسیده است ازجمله:خواندن برخی دعاها و ذکرها ونیز نوشتن برخی دعاها و همراه داشتن آنهاکه بخشی از این حرز ها از برخی ائمه (ع)نقل شده است وجود انبوه احادیث در این باب حاکی از کاربرد حرز به معنای مصطلح در صدر اسلام است به این معناکه پیامبر، امامان وبرخی از صحابه و تابعان و اتباع ایشان برای حفظ خود یا دیگرا از گزندها وآسیبها حرز به کار می برده و نتیجه مطلوب را نیز به دست می آوردند. هرچند اینگونه احادیث در کتب اهل سنت وجود دارداما حرز در فرهنگ شیعی از فرهنگ سایر مسلمانان متداول تر بوده است؛وجود کثیری از حرزهاو تعویذها ودعاهای حفظ که در کتب ادعیه وحدیث امامیه ثبت شده،شاهد این مدعاست