شهرت حرز امام جواد (علیه السلام)

شهرت حرز امام جواد (علیه السلام)

به همراه داشتن حرز امام جواد (ع)درمیان شیعیان و ایرانیان چندان متداول بوده که «درحرز جواد کسی بودن»و«حرزجواد خود کردن»به معنای پیوسته با او بودن و همیشه کسی راهمراه خود کردن مثل شده است.(لغت نامه دهخدا ذیل حرز جواد(ع))

 

 

 

دکمه_خرید_محصول copy