معجزات حرز آقا امام جواد(ع)

معجزات حرز آقا امام جواد(ع)

سلام .امروز یکی دیگه ازمعجزات حرز رادیدم.

داشتم امروز توی خیابان ولیعصر جنوب به شمال رو می رفتم ظهربود وخیلی خلوت . وسوسه شدم و پا روگذاشتم رو گازو به سرعت نزدیک چهارراه پارک وی شدم؛ قبل از اینکه بیام وارد تقاطع بشم حواسم به همه جابود که ماشینی موتوری چیزی درحال ورود نباشه. ولی ناگهان یه سمند با سرعت وارد تقاطع شد منم سرعتم زیاد بود؛درکمتر از یک ثانیه همه این اتفاقات افتاد. فقط دراون لحظه یاد حرز افتادم که به بازوم بسته بودم و ترمز گرفتم و بافاصله کمتر از۵ سانتی همدیگرو رد کردیم. معجزه بود. به طور یقین اگه تصادف کرده بودیم هردو جابجا می مردیم. ولی باحرز آقا امام جواد(ع) ختم به خیر شد.

 

دکمه_خرید_محصول copy